Avís legal

Última actualització: Gener 2021

 

Previ

De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (en endavant, la “LSSI-CE”), posem al seu coneixement la següent informació:

El portal web http://www.firareus.com/ (en endavant, el “Portal Web”) pertany a REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, S.A. (en endavant, “FIRA REUS”) amb N.I.F. A43423649 i domicili a Avinguda Bellisens, 42 – 43204 REUS (Tarragona), degudament inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona Tom 1077, Foli 191, Full T10401, Inscripció 1a.
L’usuari, en utilitzar el Portal Web, accepta el present avís legal (en endavant, “l’Avís Legal”) i es compromet a utilitzar-lo de conformitat amb el present Avís Legal i sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

   

 1. Identificació de les partsL’Avís Legal és subscrit, d’una part, per FIRA REUS i, d’una altra, per l’usuari final (en endavant, “l’Usuari”) les dades personals del qual són les que aquest ha facilitat a través del Portal Web.
 2.  

 3. Objecte i àmbit d’aplicacióEl present Avís Legal regula l’accés, navegació i utilització del Portal Web per part de l’Usuari.
 4.  

 5. Accés i Ús del Portal WebL’Usuari es compromet a utilitzar els continguts, informació i dades del Portal Web de conformitat amb aquest Avís Legal, amb la resta de les polítiques accessibles a través del Portal Web, amb la normativa d’aplicació, amb els bons costums  eneralment acceptats i amb l’ordre públic.
 6.  

 7. FIRA REUS
  no respondrà de cap conseqüència, mal o perjudici que pogués derivar-se d’aquest accés, ús o de l’incompliment del present Avís Legal, ni es farà responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’Usuari (software) o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix a conseqüència de:(i) la presència d’un virus en l’ordinador de l’Usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i/o productes oferts per FIRA REUS a través del Portal Web;
  (ii) un mal funcionament del navegador; i
  (iii) l’ús de versions no actualitzades d’aquest.
 8.  

 9. Enllaços a altres llocs webEl present Avís Legal no s’aplica als enllaços, portals web i aplicacions de tercers als quals es pugui accedir a través del Portal Web.En cas d’accedir a altres xarxes o recursos informàtics, l’Usuari accepti sotmetre’s al que es disposa en les corresponents polítiques de privacitat. En conseqüència, FIRA REUS no es responsabilitza ni del contingut ni de les mesures de seguretat adoptades per aquests.
  Així mateix, tampoc es garanteix l’absència de virus o altres elements dels continguts enllaçats des del Portal Web que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (software) en els documents o els fitxers de l’Usuari, excloent així mateix a FIRA REUS de qualsevol responsabilitat derivada dels danys de qualsevol classe ocasionats per tot l’anterior.
  En tot cas, FIRA REUS procedirà a la retirada immediata de qualsevol enllaç quan els continguts cap als quals redirigeix puguin contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic.
 10.  

 11. Exclusió de garanties i responsabilitatFIRA REUS no garanteix la disponibilitat permanent dels serveis oferts en el Portal Web, si bé durà a terme els seus millors esforços per a garantir la regularitat i el bon funcionament d’aquestes. A tals efectes, FIRA REUS declara que ha adoptat i adoptarà totes les mesures necessàries i raonables, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per a garantir un funcionament correcte del Portal Web.
  No obstant això, FIRA REUS no assumeix cap responsabilitat pels perjudicis que es poguessin derivar de desconnexions, interferències o interrupcions que es poguessin produir en l’accés o en la navegació pel Portal Web, ni sobre els danys i perjudicis que es poguessin derivar per a l’Usuari o per a tercers de l’existència i propagació de virus informàtics o altres elements lesius.
  FIRA REUS tampoc assumeix cap responsabilitat respecte dels errors o omissions que pogués haver-hi en el contingut del Portal Web, ni sobre les actuacions que l’Usuari pogués realitzar sobre la base d’aquest contingut.
 12.  

 13. Modificació de l’Avís Legal
  FIRA REUS es reserva el dret d’efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes en el present Avís Legal, sent responsabilitat de l’Usuari llegir les mateixes amb atenció, cada vegada que desitgi utilitzar el Portal Web amb la finalitat de comprovar o cerciorarse de l’existència de modificacions o canvis a aquestes, prenent com a referència la data de l’última actualització.
 14.  

 15. Propietat intel·lectual i industrial.L’Usuari reconeix i accepta que, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i/o qualssevol altres elements inserits per FIRA REUS en el Portal Web (inclòs, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, tots aquells elements que conformen l’aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials que conformen el Portal Web o “look and feel”,marques, logotips, noms comercials, textos, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, software, diagrames de flux, presentació, arquitectura de navegació, així com els codis font) pertanyen a FIRA REUS i/o a tercers que li han cedit els seus drets. A tals efectes, s’entendrà com a Web totes aquelles creacions incorporades i expressades per FIRA REUS per qualsevol mitjà i/o suport tangible o intangible, conegut o per conèixer, que sigui objecte de protecció per les disposicions normatives vigents en matèria de propietat intel·lectual i industrial.
  Queda autoritzada la mera visualització, impressió, descàrrega o emmagatzematge temporal, íntegrament o parcialment, dels continguts i/o dels elements inserits per FIRA REUS en el Portal Web exclusivament per al seu ús personal, privat i no lucratiu per l’Usuari, sempre que, en tot cas, s’indiqui l’origen i/o autor dels mateixos i que, si escau, aparegui el símbol del copyright i/o notes de propietat industrial dels seus titulars. Qualsevol altre ús o explotació de qualssevol drets estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per FIRA REUS o el tercer titular dels drets afectats.
  Queda terminantment prohibida la utilització de tals elements, el seu total o parcial reproducció, comunicació i/o distribució amb finalitats comercials o lucratius, així com la seva modificació, alteració, descompilació i/o qualsevol altre acte d’explotació del Portal Web, els drets d’imatge de la qual, FIRA REUS té el seu dret d’explotació. Per a qualsevol altre ús diferent dels expressament permesos, serà necessari obtenir el consentiment previ per escrit del titular dels drets de què es tracti.
  El present Avís Legal del Portal Web no confereixen a l’Usuari cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del Portal Web i/o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualssevol drets estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per FIRA REUS o el tercer titular dels drets afectats.
  Sense perjudici de tot l’anterior, si l’Usuari estima que algun contingut del Portal Web pogués vulnerar drets de propietat intel·lectual i industrial, preguem així ho posin en el nostre coneixement en la major brevetat possible, remetent un correu electrònic a dpd.redessa@reus.cat.
 16.  

 17. Llei aplicable i jurisdicció competentLa normativa vigent determinarà les lleis que hagin de regir i la jurisdicció que hagi de conèixer de les relacions entre FIRA REUS i l’Usuari del Portal Web.
  Això, no obstant això, en aquells casos en els quals aquesta normativa vigent prevegi la possibilitat per a les parts de sotmetre’s a un fur determinat, FIRA REUS i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls se sotmeten a la legislació espanyola i als Jutjats i Tribunals de Tarragona.
 18.  

 19. Informació addicional sobre protecció de dadesLes dades de caràcter personal es conservaran durant el temps estrictament necessari fins que s’assoleixi la finalitat per a la qual van ser recollits, i sempre que es mantingui la causa que va legitimar el tractament d’aquestes dades personals. Finalitzada la causa que va legitimar el tractament, les dades personals seran conservades degudament bloquejades durant el període de temps que sigui oportú en atenció a complir amb els terminis legals de prescripció per a evitar eventuals infraccions.
  En qualsevol moment pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat o oposició del tractament de les seves dades, enviant una comunicació per escrit al domicili de FIRA REUS, a l’adreça de correu electrònic dpd.redessa@reus.cat o presencialment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) a la Plaça Mercadal, 1, 43201 – REUS.
  Pot utilitzar els models i formularis sobre els drets referits anteriorment dirigint-se a la pàgina oficial de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (https://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/models_exercici_drets/). Addicionalment, si considera que FIRA REUS està tractant les seves dades personals de forma inapropiada, pot dirigir les seves reclamacions davant aquesta Autoritat de Control.

 

Per a més informació respecte al tractament que fem de les seves dades personals, pot consultar la nostra Política de Privacitat.