Redacció: 02/11/2017

BASES I CONDICIONS

La participació en aquest concurs implica el coneixement i l’acceptació per part del participant de les bases i condicions presents. Qualsevol violació a les mateixes o als procediments o sistemes aquí establerts per a la realització del concurs implicarà la immediata exclusió i/o la revocació del premi.

1- Companyia organitzadora

L’organitzador del concurs de productes de merchandising de Peppa Pig és firaReus amb domicili social a Av. Bellisens, 40-42 43204 Reus.

2- Desvinculació amb Facebook

Facebook no patrocina, avala ni administra de cap manera aquest sorteig, ni està associat a ell. L’usuari es desvincula totalment de Facebook i és conscient que està proporcionant la seva informació a l’empresa i no a Facebok. La informació que proporcioni serà utilitzada per gestionar la seva participació en el concurs i comunicar-li el premi.

3- Objecte i mecànica del sorteig

Podran participar tots aquells usuaris que donin m’agrada a la publicació i afegeixin un comentari explicant per què els hi agradaria assistir el 25 de novembre a l’espectacle «Piratas y princesas» que es realitzarà a FiraReus. L’organitzador estableix com a condició que l’usuari només pot participar una vegada. Totes aquelles participacions inadequades o que no responen als procediments establerts, quedaran excloses del sorteig. Qualsevol tipus de reclam referent a la inclusió i/o participació en el sorteig per part del participant haurà de ser efectuat, en forma expressa, sense falta fins a l’hora del sorteig. Un cop vençut el termini, no serà acceptat cap tipus de reclam i, per tant, no podran participar.

La participació en el concurs suposa la cessió i autorització expressa de tots els drets de propietat intel·lectual i d’imatge sobre les participacions, de forma que el participant cedeix a l’organitzador els drets d’explotació de naturalesa intel·lectual, industrial i/o d’imatge que poguessin correspondre-li o derivar de les participacions enviades per a participar en el concurs.

4. Duració

El concurs s’iniciarà el dijous 9 de novembre de 2017 a les 14 h i finalitzarà, salvat de la modificació d’aquestes bases i condicions, dilluns 20 de novembre de 2017 a les 12 h.

5. Selecció del guanyador/a, comunicació i entrega

L’aplicació Sortea2 escollirà sis guanyadors de forma aleatòria entre les persones participants, que han donat m’agrada a la publicació i hagin afegit un comentari explicant per què els hi agradaria assistir el 25 de novembre a l’espectacle «Piratas y princesas» que es realitzarà a firaReus. L’organitzador d’aquest sorteig comprovarà que els resultats compleixen amb els requisits abans de procedir a la seva publicació.

A través de la fanpage de firaReus es comunicarà el nom de l’usuari guanyador el dilluns 20 de novembre a les 14 h. Si no es pot contactar amb el guanyador en un termini de tres dies, des del primer intent de contacte, o aquest renunciés al premi, es procedirà a seleccionar a un nou guanyador, perdent l’anterior guanyador el seu dret a reclamar el premi.

El guanyador haurà de recollir el seu regal a les instal·lacions de firaReus Av. Bellisens, 40-42 43204 Reus, abans del divendres 24 de novembre.

6. Premi

A partir dels resultats obtinguts per l’aplicació Sortea2, es nomenaran sis guanyadors. Els usuaris que apareguin en les dues primeres posicions s’emportaran una casa d’estiu de la Peppa Pig i els quatre usuaris que quedin entre la tercera i sisena posició s’emportaran un vehicle divertit.

7. Reserves i limitacions

L’organitzador queda eximit de qualsevol responsabilitat en el cas d’existir algun error en les dades facilitades pel propi agraciat que impedís la seva identificació.

Igualment, no es responsabilitza de les possibles pèrdues o qualsevol altra circumstància imputable del compte d’usuari que pugui afectar a la notificació del guanyador.

L’empresa exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin deure’s a la falta temporal de disponibilitat o de continuïtat del funcionament dels serveis a través dels quals es participa en la promoció, com els errors en l’accés a la pàgina i enviaments de resposta de participació a través d’Internet.

L’organitzador es reserva el dret a efectuar canvis que redundin en la bona fi del concurs quan concorri causa justa o motius de força major que impedeixin portar-la a terme en la forma en què recullen les presents bases.

L’organitzador es reserva el dret a ajornar o ampliar el període del concurs, així com la facultat d’interpretar les presents bases legals.

Es deixa expressament establert que, en cap cas els participants que resultin guanyadors d’aquesta promoció podran canviar o sol·licitar el canvi del premi obtingut per diners en efectiu.

Així mateix, l’empresa organitzadora quedarà exempta de tota responsabilitat si ocorregués algun dels casos assenyalats, així com de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin ocasionar-se durant el gaudi del premi.

8. Autoritzacions

Qui resulti guanyador/a d’aquesta promoció autoritza expressament a l’organitzador i a qui aquest designi per a la publicitat, a difondre el seu nom, premis, imatges, fotografies, veus, i/o les del seu grup familiar si correspongués, als fins publicitaris en mitjans de comunicació, pàgina web de l’organitzador i qualsevol altra forma que es consideri convenient sense límit de temps i sense cap cost per a l’organitzador.

9. Acceptació de les bases

La participació en el sorteig implica l’acceptació de les bases presents. La manifestació en el sentit de no acceptació de la totalitat o part de les mateixes implicarà l’exclusió del participant, i com a conseqüència d’això, l’empresa quedarà alliberada del compliment de l’obligació contreta amb aquest participant.