Redacció: 12/04/2016

Més de 460 professionals entre pneumòlegs, metges d’atenció primària, fisioterapeutes i professionals de la infermeria participaran a la XXXIV Diada Pneumològica, el Congrés Anual de pneumologia de Catalunya, que tindrà lloc a FiraReus els dies 15 i 16 d’abril organitzat per l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

La importància del congrés queda palesa quan es té en compte que les malalties respiratòries són la tercera causa de mort a Catalunya, la quarta causa d’ingrés hospitalari (10%) i el motiu de consulta del 15% de les visites a l’atenció primària. Aquestes malalties tenen un impacte molt important en la discapacitat i la limitació de la qualitat de vida de les persones que les pateixen, especialment la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC). Quant al seu impacte econòmic, les malalties de l’aparell respiratori suposen un 8,6% del pressupost de CatSalut (dades de 2006), un terç del qual (30%) és destinat a despesa farmacèutica.

Un programa ampli d’anàlisi i debat

El congrés ofereix un ampli programa d’anàlisi i debat. A continuació s’exposen algunes de les malalties que s’hi analitzaran:

Tuberculosi. La tuberculosi té una incidència baixa i en descens, 15,1 per 100.000 habitants al 2014, tanmateix és important parlar-ne ja que afecta a col·lectius concrets (p.e. la població immigrant) i per evitar la seva disseminació és molt important el tractament precoç i el diagnoòstic.

Síndrome d’Apnea-Hipopnea de la Son. La Síndrome d’Apnea-Hipopnea de la Son (SAHS) té una prevalencia del 6% i una elevada relació cada cop més estudiada amb trastorns del metabolisme.

Càncer de pulmó. A Catalunya es diagnostiquen aproximadament uns 33.700 casos nous de càncer per any, uns 20.000 casos en els homes i uns 13.700 en les dones. D’aquests, el de pulmó ocupa el segon lloc en homes i el quart en dones. És la primera causa de mort per càncer en els homes i la quarta en dones i en el sexe femení ha passat del lloc onzè al quart. Avui en dia la possibilitat de diagno?stic precoç amb els TC de baixa radiació e?s un fet i en aquest congrés s’intentarà determinar el seu rendiment i si és aplicable a la població general.

Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC). Els malalts amb patologia respiratòria crònica avançada estan, molt sovint, colonitzats per gèrmens que cada vegada són mes difícils d’eradicar i el paper d’aquesta colonització es considera cada cop més important en l’evolució i pronòstic de la malaltia. És important debatre aquest aspecte i establir indicacions i pautes de tractament.

Limfangioleiomiomatosi. La limfangioleiomiomatosi és una malaltia rara, que afecta nomes a dones en edat fèrtil, al voltant de la qual han aparegut, en els darrers anys, importants llums en la patogènia i especialment en el tractament immunosupressor. És important poder divulgar aquests canvis que incideixen en el prono?stic de la malaltia de manera important.

Hipertensió pulmonar. En el seu coneixement, estudi i tractament s’ha evolucionat de manera molt important en els darrers anys. Un dels seus tipus, la tromboembolica crònica, disposa d’un nou tractament meèdic i un tractament quirúrgic altament especialitzat i que només es realitza en un centre al nostre medi. Aquest fet es donarà a cone?ixer a tots els pneumòlegs catalans.

Maneig del pacient respiratori crònic. Per últim, el maneig del pacient respiratori crònic reingressador és un problema avui dia. Es considera que el seu abordatge ha d’ésser multidisciplinari i hi ha diverses maneres d’enfocar-ho, des de l’atenció primària, des de l’hospital d’aguts, des de l’hospitalització a domicili i des de la geriatria i pal·liació. Probablement són complementàries, però és important treballar per aclarir el paper de totes elles i com es poden relacionar.

Infermeria i fisioteràpia

Els professionals de la infermeria i la fisioteràpia estudiaran l’estandardització del Test de la Marxa, una exploració senzilla que aporta molta informació sobre la capacitat d’esforç del malalt. També analitzaran el maneig del pacient que se sotmet a cirurgia del tòrax, tant abans com després de la intervenció, i on el paper d’infermeria i fisioteràpia és bàsic per evitar complicacions. S’abordarà el maneig multidisciplinari del pacient amb malalties neuromusculars. Són malalts que van allargant

La seva supervivència i que necessiten cada cop més cures, entre les que destaca la ventilació mecànica no invasica de forma crònica i la cura dels trastorns de la deglució. El paper de la infermeria en la vacunació del malalt amb patologia respiratòria, com a eina important per evitar-li complicacions serà un altre dels aspectes que es tractaran.

Curs precongrés

Abans del congrés, concretament dijous 14, tindrà lloc el curs precongrés pels professionals d’atenció primària de salut. Es parlarà del tabaquisme, la seva transcendència i el tractament de l’addicció; del maneig de les bronquièctasi per atenció primària i per l’hospital; del diagnòstic del càncer de pulmó, des de la sospita pel metge de capçalera fins a l’estudi d’extensió a l’hospital; del tractament de l’asma i la malaltia pulmonar obstructiva crònica, i de com enfrontar-se a la tos crònica. Tots són temes d’actualitat en els quals es important la col·laboracioó entre els dos nivells assistencials (atenció primària i atenció hospitalària) per atendre millor el malalt.