POLÍTICA DE PRIVACITAT

Última actualització: Gener 2021

REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, S.A. (en endavant, “FIRA REUS”) amb N.I.F. A43423649 i domicili a Avinguda Bellisens, 42 – 43204 REUS (Tarragona), degudament inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona Tom 1077, Foli 191, Full T10401, Inscripció 1ª, manifesta que és propietària del domini http://www.firareus.com/ (en endavant, el “Portal Web”), d’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant, la “LSSI-CE”).

   

 1. Identitat i dades de contacte del Responsable del Tractament
  En els termes de la normativa de protecció de dades aplicable i, especialment, del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, el “RGPD”), i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i de garantia dels drets digitals (en endavant, la “LOPDGDD”), el Responsable del Tractament és:

   

  Responsable del Tractament REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, S.A.
  N.I.F.  A43423649
  Direcció Avinguda Bellisens, 42 – 43204 REUS (Tarragona)
  Telèfon  977 300 304
  Correu electrònic de contacte moc.suerarif@ofni
  Delegat de Protecció de Dades (DPD) dpd.redessa@reus.cat
 2.  

 3. Protecció de dades de caràcter personal de conformitat amb la normativa aplicable

  FIRA REUS ha adequat el Portal Web al RGPD i a la LOPDGDD. Així mateix, ha posat en pràctica aquelles polítiques, mitjans i procediments tècnics i organitzatius per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les seves dades de caràcter personal.

 4.  

 5. Principis que aplicarem a la seva informació personal

  En el tractament de les seves dades de caràcter personal, aplicarem els següents principis, que s’ajusten a les exigències del RGPD:

  • Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre requerirem el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics que l’informarem prèviament amb absoluta transparència.
  • Principi de minimització de dades: Només li sol·licitarem les dades estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals els requerim.
  • Principi de limitació del termini de conservació: Les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per als fins del tractament, en funció a la finalitat, l’informarem del termini de conservació corresponent.
  • Principi d’integritat i confidencialitat: Les seves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi la confidencialitat. Ha de saber que prenem totes les precaucions necessàries per a evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels nostres Usuaris per part de tercers.
 6.  

 7. Recollida de dades i la seva confidencialitat
  Les dades subministrades a FIRA REUS per diferents mitjans, formularis de contacte, enquestes o procediments utilitzats durant la recollida, es realitzaran d’acord amb la normativa de protecció de dades vigent, i amb l’única finalitat de prestar el servei que se l’hagi informat.
  La transmissió de dades personals a FIRA REUS a través del Portal Web, es realitza de manera voluntària i sent informat de manera prèvia del tractament, l’ús i les finalitats.
  FIRA REUS informa que únicament es recapta aquella informació necessària per a assolir la finalitat del tractament en cada cas, i únicament es tracten les dades que hagi prestat per a la/es finalitat/s per a la/es que se’ls va informar i, posteriorment, va autoritzar.
  FIRA REUS, en la seva condició de Responsable del Tractament, garanteix la confidencialitat en el tractament de totes les dades de caràcter personal de les persones usuàries als quals tingui accés. El Responsable del Tractament, com qualsevol altra persona que intervingui en qualsevol fase del tractament, està sotmès al més estricte secret professional, amb un especial compromís d’adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, mal ús,
  pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat.
  Tota la informació que facilita a FIRA REUS, ha de ser veraç, i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a FIRA REUS o a tercers.
  FIRA REUS es reserva el dret a excloure dels serveis a tota persona usuària que hagi facilitat dades falses, sense perjudici d’altres accions legals que procedeixin.
 8.  

 9. Tractament de dades i finalitats del tractament
  FIRA REUS tractarà les següents dades personals, de manera manual i/o automatitzada, per a les següents finalitats específiques:

   

  Tractament de dades  Finalitat del tractament Base jurídica del
  tractament
  Resolució de consultes Oferir la informació sol·licitada pels
  interessats en els formularis habilitats al Portal Web i resolució  de consultes.
  Consentiment de l’interessat.
  Enviament de comunicacions
  comercials i/o promocionals en format electrònic
  Enviament de comunicacions comercials de les activitats, promocions, publicitat, notícies, newsletter i altra informació sobre els serveis oferts per FIRA REUS través de mitjans electrònics. Consentiment de l’interessat.
 10.  

 11. Tractament de les dades per tercers i cessió
  Depenent de les finalitats per a les quals es recopilen dades personals, poden accedir a aquesta informació, indistintament, les següents persones:
  • Personal autoritzat de FIRA REUS o els seus representants actuant en el seu nom, subjectes a la normativa de protecció de dades vigent que resulti d’aplicació.
  • L’Ajuntament de Reus i la resta d’entitats que formen part del Grup Municipal Reus.
  • Autoritats reguladores o altres tercers de conformitat amb les lleis aplicables.

  FIRA REUS no divulgarà a tercers cap informació o dada personal que hagi proporcionat en el Portal Web i que pugui identificar-ho directa o indirectament, llevat per indicació legal.

 12.  

 13. Conservació de les dades
  Les dades de caràcter personal es conservaran durant el temps estrictament necessari fins que s’assoleixi la finalitat per a la qual van ser recollides, i sempre que es mantingui la causa que va legitimar el tractament d’aquestes dades personals. Finalitzada la causa que va legitimar el tractament, les dades personals seran conservades degudament bloquejades durant el període de temps que sigui oportú en atenció a complir amb els terminis legals de prescripció per a evitar eventuals infraccions.
 14.  

 15. Mesures de seguretat
  FIRA REUS adopta els nivells de seguretat requerits pel RGPD adequats a la naturalesa de les dades que són objecte de tractament a cada moment per la seva activitat. En aquest sentit, utilitza tècniques de xifratge que no permeten a un tercer rastrejar la identitat de la persona usuària que interactua amb els nostres serveis. Així mateix, també podrà dur a terme tècniques segures d’anonimització de les dades personals que tracta per a dur a terme la seva activitat.
  No obstant això, la seguretat tècnica en un mitjà com a Internet no és inexpugnable i poden existir actuacions doloses de tercers, si bé FIRA REUS aplica els mitjans al seu abast per a evitar aquestes actuacions.
 16.  

 17. Drets dels interessats i el seu exercici.
  De conformitat amb el RGPD i la LOPDGDD, pot exercir els següents drets:
  • Dret d’Accés: Dret a obtenir del Responsable del Tractament confirmació de si estan tractant o no dades personals que el concerneixen i, en tal cas, dret a accedir a aquestes dades i, a la següent informació:

    

   • Finalitat del tractament.
   • Categories de dades personals de què es tracti.
   • Destinataris als quals es van comunicar o seran comunicats les dades personals.
   • El termini previst de conservació de les dades personals o, en defecte d’això, els criteris utilitzats per a determinar el termini.
   • Dret de Rectificació: Dret a què es modifiquin, sense dilació indeguda, aquelles dades personals sobre la seva persona què siguin inexactes. A més, tindrà dret a què es completin les dades personals que siguin incomplets, inclòs mitjançant una declaració addicional.
   • Dret de Supressió o “dret a l’oblit” Retirar el seu consentiment perquè es continuïn utilitzant les seves dades personals per a les finalitats per als quals van ser recollides. En aquest cas, tindrà dret a sol·licitar al Responsable del Tractament la supressió de les dades personals que el concerneixin, el qual estarà obligat a suprimir-les sense dilació indeguda.
   • Dret de Limitació Dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals mentre es verifica l’exactitud de la informació, si s’impugna la seva veracitat o en cas que l’Interessat s’hagi oposat al tractament de les dades.
   • Dret de Portabilitat Dret a rebre les dades personals que li incumbeixin i que hagi facilitat al Responsable del Tractament, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament sense que ho impedeixi el Responsable al qual els hi hagués facilitat.
   • Dret d’Oposició Dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals, tant si les dades es tracten lícitament perquè resulten necessaris per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament o per motius d’interessos legítims del responsable o d’un tercer, llevat que s’acreditin motius legítims imperiosos que prevalguin sobre els interessos, drets i llibertats de l’Interessat o en els supòsits de formulació de reclamacions, com en els supòsits d’elaboració de perfils.

   En qualsevol moment pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat o oposició del tractament de les seves dades, enviant una comunicació per escrit al domicili de FIRA REUS,
   a l’adreça de correu electrònic dpd.redessa@reus.cat
   o presencialment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) a la Plaça Mercadal, 1, 43201 – REUS.
   Pot utilitzar els models i formularis sobre els drets referits anteriorment dirigint-se a la pàgina oficial
   de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (
   https://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/models_exercici_drets/
   ). Addicionalment, si considera que FIRA REUS
   està tractant les seves dades personals de forma inapropiada, pot
   dirigir les seves reclamacions davant aquesta Autoritat de Control.

 18.  

 19. Canvis en la política de privacitat
  Només utilitzarem dades de caràcter personal segons el que s’estableix en la Política de Privacitat que estigui en vigor en el moment en què es recaptin aquestes dades.
  FIRA REUS es reserva el dret a modificar en qualsevol moment aquesta Política de Privacitat, publicant tals modificacions en el Portal Web, per la qual cosa es recomana visitar-la cada vegada que s’accedeixi a aquest. Si en algun moment decidim usar dades personals de manera diferent al que es va declarar en el moment de la seva obtenció, es comunicarà a la persona usuària per correu electrònic, sempre que disposem d’aquest. En aquest moment, se li donarà l’opció d’autoritzar altres usos o divulgacions de les dades personals que ens hagués facilitat
  abans de la modificació de la nostra Política de Privacitat.
  En cas que qualsevol clàusula de la present Política de Privacitat fos anul·lada o considerada nul·la, la resta de les condicions no es veuran afectades, conservant plenament la seva validesa i vigència, en atenció a la normativa vigent d’aplicació a cada moment.
 20.  

 21. Enllaços a altres portals web
  En el nostre Portal Web s’utilitzen o poden utilitzar-se enllaços que permetin un enllaç amb altres pàgines o llocs web. FIRA REUS no es responsabilitza del contingut de tals llocs web ni són responsables de les polítiques de privacitat d’aquests. Es recomana tenir en compte i llegir les polítiques de privacitat de tots els llocs web que visiti. Recordi que el que s’indica en aquesta Política de Privacitat només regeix per a les dades que recapta i/o tracta FIRA REUS.
 22.  

 23. Legislació aplicable
  La privacitat de tota la informació facilitada, tant la facilitada per la persona usuària per mitjà dels diferents formularis de sol·licitud de dades personals com l’accessible a través del Portal Web, està regulada per la normativa de protecció de dades vigent, especialment, pel RGPD i per la LOPDGDD.